Vandhandleplan for Frederikshavn Kommune

 

Vandforsyningsplanen

Spildevandsplaner og vandforsyningsplaner er ikke bindende for borgere og erhverv, men er udtryk for kommunens strategi for en længerevarende periode indenfor vandområdet. Med vandforsyningsplanen udstikker kommunalbestyrelsen rammerne, inden for hvilke den fremtidige vandforsyningsstruktur kan udvikle sig i planperioden. 

Vandforsyningsplanen

Vandforsyningsplanen for Frederikshavn kommune kan ses her

Det fremgår her, hvilke vandværker forsyningen bygger på, og hvilke forsyningsområder de enkelte vandværker har.

Vandforsyningsplanen skal bl.a. sikre, at indvindingen af drikkevand planlægges, således at indvindingen ikke påvirker vandløb, søer og naturområder negativt i områder, hvor plante- og dyrelivet er afhængig af grundvand.

I vandplanen er der ikke grundvandsforekomster i Frederikshavn kommune der er udpeget med ringe kvantitativ tilstand på grund af overudnyttelse af grundvandsressourcen. Visse vandløb beliggende i Frederikshavn kommune vurderes at være påvirkede af vandindvinding.

Der foreslås ingen indsatser i første vandplanperiode bl.a. på baggrund af at påvirkningsberegningerne er behæftet med en del usikkerhed.

 Vandplanen medfører derfor ingen ændringer i gældende vandforsyningsplan for kommunen.

 

 
 

Links

MiljøGIS-kort med vandplanerne

Vedtagne vandplaner 2009-2015

Læs mere om, hvad en vandplan er

 

Læs mere