Vandhandleplan for Frederikshavn Kommune

 

Kommuneplanen

Kommunerne udarbejder kommuneplaner, der dels indeholder en beskrivelse af kommunens overordnede udvikling, dels tematisk opdelte retningslinjer for arealanvendelsen samt rammer for lokalplanlægningen. Kommuneplanen kan være med til at sikre, at vand- og naturindsatsen kommer til at ske i samspil med andre interesser i det åbne land. Mens kommuneplanen alene er bindende for kommunen, er lokalplanen bindende for borgernes/grundejernes fremtidige arealanvendelse inden for planens område. Der kan foretages ændringer i kommuneplantemaerne og/eller i rammer for lokalplanlægning, som fremmer målene i vandplanerne.

Vandplan 2009-15 for hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak giver Frederikshavn kommune anledning til en ændring i forslag til kommuneplan 2014.

I forslag til kommuneplanen anføres, at kommunen indtil de statslige vandplaner træder i kraft, administrerer efter retningslinjer i Regionplan 2005 for anvendelse af vandløb, søer og kystvande.

Vandplanen giver anledning til, at der i forslag til kommuneplanen henvises til den vedtagne Vandplan 2009-15.

Endvidere skal kommuneplanens retningslinjer suppleres med en bestemmelse om, at Områder med særlige drikkevandsinteresser samt indvindingsoplande til vandværkerne (udpeges i ny bekendtgørelse om udpegning og administration af drikkevandsressourcer) skal optages i kommuneplanen (Retningslinje fra Regionplan 2005 der ikke videreføres i vandplanen).

Overordnede udvikling (kommuneplankatalog)
Kommuneplanen må ikke stride mod: ”en vandplan, en Natura 2000-plan, handleplaner for realiseringen af disse planer, jf. lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven), eller regler udstedt i medfør af samme lovs § 36, stk.3” (planlovens § 11 stk. 4, nr. 4)   

Vand- og naturplanlægningen får indflydelse på stort set alle emner i kommuneplankataloget
dog primært nok nedenstående punkter i planlovens § 11a: 
2) beliggenheden af områder til forskellige byformål, f.eks. boligformål, erhvervsformål, blandede byfunktioner, beliggenheden af offentlige institutioner, serviceformål, byomdannelsesområder m.v.,
10) varetagelsen af de jordbrugsmæssige interesser, herunder udpegningen og sikringen af særlig værdifulde landbrugsområder,
11) beliggenheden af arealer til lokalisering af driftsbygninger og driftsanlæg på store husdyrbrug,
12) beliggenheden af skovrejsningsområder og områder, hvor skovtilplantning er uønsket 
13) lavbundsarealer, herunder beliggenheden af lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområder,

Rammerne for lokalplaner
Der kan foretages ændringer i rammer for lokalplanlægning som fremmer målene i vandplanerne herunder primært nedenstående punkter i planlovens § 15:

3) ejendommes størrelse og afgrænsning,
6) bebyggelsers beliggenhed på grundene, herunder om den terrænhøjde, hvori en bebyggelse skal opføres,
11) tilvejebringelse af eller tilslutning til fællesanlæg i eller uden for det af planen omfattede område som betingelse for ibrugtagen af ny bebyggelse,
15) friholdelse af et område for ny bebyggelse, når en bebyggelse kan blive udsat for sammenstyrtning, oversvømmelse eller anden skade, der kan medføre fare for brugernes liv, helbred eller ejendom,
25) installation af anlæg til opsamling af regnvand fra tage til brug for wc-skyl og tøjvask i maskine som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse

Også lokalplaner skal være i overensstemmelse med vandplanen, Natura 2000-planer, og handleplaner herfor. Det kan ikke udelukkes, at administrationen af en eksisterende lokalplan med ikrafttræden af vandplanen kan komme i konflikt med vandplanens indhold. Her er det imidlertid op til den enkelte kommune og det konkrete tilfælde, hvorledes det i givet fald skal løses. Afhængig af de konkrete omstændigheder vil kommunen eksempelvis kunne give dispensation, såfremt betingelserne i planlovens § 19 er opfyldt, overtage en ejendom på grundlag af planlovens §§ 48 og 49, ændre lokalplanen efter planlovens bestemmelser herom og foretage ekspropriation med henblik på opfyldelse af lokalplanens formål efter planlovens § 47.

 

Links

MiljøGIS-kort med vandplanerne

Vedtagne vandplaner 2009-2015

Læs mere om, hvad en vandplan er

 

Læs mere