Vandhandleplan for Frederikshavn Kommune

 

Mulige indsatser jf. statens indsatsprogram

Handleplanens indsatser fastsættes med udgangspunkt i vandplan for Nordlige Kattegat og Skagerraks indsatsprogram. Statens indsatsprogram er bindende overfor kommunerne og skal effektueres i 1. planperiode. Indsatsprogrammet er et resumé af de tiltag, der skal til for at leve op til målene i et vandområde og en opskrift på, hvordan det kan ske.

Vandplanens indsatsprogram for Frederikshavn kommune er følgende: 

 

Påvirkninger som skal reduceres og tilhørende virkemidler

Anven-
delse af virke-
midler

Kvæl-
stof

(tons/år)

Fosfor 

(tons/år)

Fysisk
på-virkning

Ilt for-brugende stoffer

Miljø-
farlige
 forurenende stoffer, 
herunder pesticider

1. Diffus påvirkning fra næringsstoffer og pesticider – landbrug mv. 

 

 

 

 

 

 

Oversvømmelse af ådale med henblik på Fosfor-fjernelse

0 ha

 

 

 +

 

 

Etablering af vådområder til N-fjernelse

0 ha

 

 

 +

 

 

2. Vandindvinding – påvirkning af overfladevande 

 

 

 

 

 

 

Flytning eller ophør af indvinding

0 m3

 

 

 

 

 

Kompenserende udpumpning

0 m3

 

 

 

 

 

3. Fysisk påvirkning af vandløb, søer ogmarine områder 

 

 

 

 

 

 

Fjernelse af faunaspærringer

63 styk

 

 

+

 

 

Vandløbsrestaurering

12,6 km

 

 

+

 

 

Genåbning af rørlagte vandløb

2,4 km

 

 

+

 

 

Sørestaurering

0 lokaliteter

 

 

 

 

 

4. Påvirkninger fra punktkilder 

 

 

 

 

 

 

Renseanlæg – forbedret rensning

0 anlæg

 

 

 

 

 

Spredt bebyggelse – forbedret spildevandsrensning

43 ejendomme

 

 

 

+

+

Regnbetingede udløb – bassiner

0 udløb

 

 

 +

 +

Industri – forberedret rensning/afskæring til renseanlæg 

0 anlæg

 

 

 

 

 

5. Akvakultur 

 

 

 

 

 

 

Ferskvandsdambrug

1 anlæg

     

+

+

Årlige omkostninger i forbindelse med gennemførelse af indsatserne er baseret på de beregninger der er angivet i den statslige vandplan, se vandplan for Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak, indsatsprogram side 33.

I afsnittene, hvor de enkelte indsatsområder er beskrevet findes kort, hvoraf fremgår hvor de enkelte indsatser skal gennemføres.

 
 

Links

MiljøGIS-kort med vandplanerne

Vedtagne vandplaner 2009-2015

Læs mere om, hvad en vandplan er

 

Læs mere