Vandhandleplan for Frederikshavn Kommune

 

Overfladevand

Overfladevand- vandløb og søer

Vandløb ( i forhold til vandløbsloven)

Vandløb klassificeres som enten kommunale eller private. Kommunen vedligeholder de offentlige vandløb efter bestemmelser i et godkendt regulativ, lodsejerne har selv ansvar for vedligehold af de private vandløb. Kommunen kan pålægge lodsejere ved private vandløb, at de fremover skal vedligeholde vandløbet efter en meddelt forskrift.

De fleste vandløb er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Beskyttelsen af udpegede § 3-vandløb indebærer, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af vandløbene ud over sædvanlig vedligeholdelse. Kommunen har hjemmel til at dispensere herfra, men kun hvis det vurderes, at der ikke sker en forringelse af den beskyttede tilstand.

 

Vandplanens virkemidler

  • Frilægning af rørlagte vandløb
  • Fjernelse af spærring/sikring af kontinuitet
  • Vandløbsrestaurering

 

 Oversigtskort, diverse indsatser i forhold til vandløb

Vandløbsrestaurering

er projekter, hvor vandløbets fysiske forhold forbedres. Projektet forudsætter tilladelse efter § 37 i vandløbsloven og efter bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (BEK nr. 1436 af 11/12/2007), og som regel kræves også en tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 3. Offentlighedens inddragelse er også beskrevet i bekendtgørelsen.  

Vandløbsregulativer og vedligeholdelsesforskrifter

Ændring af fysiske forhold generelt skal godkendes efter vandløbslovens regler. Som led i disse processer skal der være en høring med inddragelse af relevante interessenter.

Bemærk at vandrammedirektivet forpligter medlemsstaterne til at forbedre vandforekomsters tilstand, hvor miljømålet ikke er opfyldt. For indsatser, der skal forbedre de fysiske forhold i vandløb, kan det derfor ikke udelukkes, at vandløbenes vandføringsevne forringes. Effekterne heraf vil blive vurderet på baggrund af konkrete konsekvensvurderinger i de enkelte projekter.  

Nedenfor findes en beskrivelse af de enkelte indsatsområder:

Fjernelse af rørlægninger

Indsats for fjernelse af rørlægninger :

 

 

Kommunen skal fjerne 2,4 km rørlægning i planperioden fordelt på ca. 15 projekter.

Rørlægninger over mere end 20 meters længde i mindre vandløb betragtes normalt som en spærring. En stigende vandføring i perioden, hvor fiskene trækker op i vandløbene, vil medføre en for stor vandhastighed over en for lang strækning til at fiskene kan svømme igennem.  Når en rørlægning fjernes, skabes et nyt åbent vandløb med fuld passage og gode levevilkår for fisk og smådyr.

Hvor det er muligt grundet vandløbets faldforhold og jordbundstype vil kommunen tilstræbe at skabe mest muligt varierede strøm- og bundforhold i det nye vandløb og udlægge gydegrus, herunder give en ny strømrende et let slynget forløb.

Fjernelse af spærringer

Spærringer kan have forskellige udformninger, der har det til fælles, at de bryder vandløbets kontinuitet, og enten helt hindrer eller i væsentligt grad hæmmer passage for fisk og smådyr i vandløbet.  

Der er udpeget 63 spærringer, som skal fjernes i planperioden, foruden ovennævnte ca. 15 rørlægninger.

Indsatser ses i nedenstående kort:

 

Langt hovedparten af de 63 spærringer eller omkring 80% kan løses gennem mindre projekter, f.eks. ved vejunderføringer og ved styrt i regulerede vandløb.

De store projekter vil tage nogle år at gennemføre, og må af ressourcemæssige årsager fordeles over hele planperioden. De mindre projekter samles såvidt muligt vandsystemvis.

Restaurering af vandløb

Udpegningen er sket for at skabe mere fysisk variation i vandløbet og dermed grobund for et rigere plante og dyreliv.

Der er udpeget 12,6 km vandløb fordelt på ca. 10 projekter til restaurering, heraf ligger 3 projekter med tilsammen 3,2 km i private vandløb.

I denne planperiode består restaureringstiltag primært af udlægning af gydegrus og skjulesten for at skabe øget fysisk variation i vandløbet. 

Af større strækninger, der skal restaureres, kan nævnes Lerbæk beliggende lige nord for Frederikshavn og Søvangsbækken syd for Sæby.

Vandløbsstrækninger med indsats omkring restaurering.

 

 

Søer (i forhold til naturbeskyttelsesloven)

Alle søer over 100 m2 er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttet natur. Derfor må der ikke ske tilstandsændringer i disse søer uden dispensation fra kommunen. De fleste søer er desuden omfattet af vandløbsloven.

Vandplanens virkemidler for sørestaurering er:

  • Fosforfældning ved aluminiumtilsætning (immobilisering af fosfor)

  • Biomanipulation ved opfiskning

Der er ikke noget krav om indsats overfor tilstanden i søer i Frederikshavn kommune i denne planperiode. Man savner viden om tilstand og belastning, selvom man har vurderet, at de ikke har målopfyldelse. 


 

 

Links

MiljøGIS-kort med vandplanerne

Vedtagne vandplaner 2009-2015

Læs mere om, hvad en vandplan er

 

Læs mere