Vandhandleplan for Frederikshavn Kommune

 

Akvakultur

Akvakultur

I Frederikshavn Kommune findes to dambrug i drift i Skærum Å, hhv. Skærum dambrug og Studsbjerg dambrug. Herudover har Sæbygård dambrug i Sæby Å indsendt ansøgning om miljøgodkendelse.

Frederikshavn Kommune har i efteråret 2011 indkaldt ansøgninger om samlet miljøgodkendelse for de 3 dambrug. Siden er en ny dambrugsbekendtgørelse trådt i kraft. Det indebærer, at tilladelser til vandindtag fra å ved opstemning af åen, miljøgodkendelse samt evt. tilladelser efter naturbeskyttelsesloven skal ske samordnet. 

I vandplanen er der krav om reduktion i udledning af ilt-forbrugende stoffer fra Skærum dambrug. Der er samtidig krav om fjernelse af spærringer ved alle 3 dambrug. Kommunen vil samlet løse indsatskravene ved dambrugene gennem den igangværende godkendelsesproces.

Gennemførslen kan ske gennem påbud iht. Miljøbeskyttelsesloven. Offentligheden inddrages i overensstemmelse med de generelle regler i miljøbeskyttelseslovens § 41, stk. 1-3.

 

Links

MiljøGIS-kort med vandplanerne

Vedtagne vandplaner 2009-2015

Læs mere om, hvad en vandplan er

 

Læs mere