Vandhandleplan for COWI Kommune

 

Kommuneplanen

Kommunerne udarbejder kommuneplaner, der dels indeholder en beskrivelse af kommunens over-ordnede udvikling, dels tematisk opdelte retningslinjer for arealanvendelsen samt rammer for lokalplanlægningen. Kommuneplanen kan være med til at sikre, at vand- og naturindsatsen kommer til at ske i samspil med andre interesser i det åbne land. Mens kommuneplanen alene er bindende for kommunen, er lokalplanen bindende for borgernes/grundejernes fremtidige arealanvendelse inden for planens område. Der kan foretages ændringer i kommuneplantemaerne og/eller i rammer for lokalplanlægning, som fremmer målene i vandplanerne.

[indsæt nr. og navn på vandplan(er)] giver [indsæt kommunenavn] anledning til en ændring i kommunens eksisterende kommuneplan [indsæt en beskrivelse af de nødvendige ændringer således at kommuneplanen ikke strider mod vandplanen]. Rettelserne vil tage form af et kommuneplantillæg.

(Sandsynligvis dog kun i begrænset omfang, da mange kommuner har skrevet de tidligere regionplaners retningslinjer direkte ind i kommuneplanen). Kommunerne skal dog være opmærksomme på, at vandplanerne indeholder nye retningslinjer for kommunernes administration.
De nye handleplaner kan få stor indflydelse på kommunens landdistriktspolitik og på prioriteringen i landdistrikterne generelt. 
De ændringer, der kan foretages ved et kommuneplantillæg, vil kunne foretages i de relevante temaer i kommuneplanen, jf. planlovens § 11 a, og hermed revidere de relevante retningslinjer for arealanvendelsen og rammerne for lokalplanlægningen.
Overordnede udvikling (kommuneplankatalog)
Kommuneplanen må ikke stride mod: ”en vandplan, en Natura 2000-plan, handleplaner for realiseringen af disse planer, jf. lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven), eller regler udstedt i medfør af samme lovs § 36, stk.3” (planlovens § 11 stk. 4, nr. 4)   
Vand- og naturplanlægningen får indflydelse på stort set alle emner i kommuneplankataloget
dog primært nok nedenstående punkter i planlovens § 11a: 
2) beliggenheden af områder til forskellige byformål, f.eks. boligformål, erhvervsformål, blandede byfunktioner, beliggenheden af offentlige institutioner, serviceformål, byomdannelsesområder m.v.,
10) varetagelsen af de jordbrugsmæssige interesser, herunder udpegningen og sikringen af særlig værdifulde landbrugsområder,
11) beliggenheden af arealer til lokalisering af driftsbygninger og driftsanlæg på store husdyrbrug,
12) beliggenheden af skovrejsningsområder og områder, hvor skovtilplantning er uønsket 
13) lavbundsarealer, herunder beliggenheden af lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområder,
Rammerne for lokalplaner
Der kan foretages ændringer i rammer for lokalplanlægning som fremmer målene i vandplanerne herunder primært nedenstående punkter i planlovens § 15:
3) ejendommes størrelse og afgrænsning,
6) bebyggelsers beliggenhed på grundene, herunder om den terrænhøjde, hvori en bebyggelse skal opføres,
11) tilvejebringelse af eller tilslutning til fællesanlæg i eller uden for det af planen omfattede område som betingelse for ibrugtagen af ny bebyggelse,
15) friholdelse af et område for ny bebyggelse, når en bebyggelse kan blive udsat for sammenstyrtning, oversvømmelse eller anden skade, der kan medføre fare for brugernes liv, helbred eller ejendom,
25) installation af anlæg til opsamling af regnvand fra tage til brug for wc-skyl og tøjvask i maskine som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse
Også lokalplaner skal være i overensstemmelse med vandplanen, Natura 2000-planer, og handleplaner herfor. Det kan ikke udelukkes, at administrationen af en eksisterende lokalplan med ikrafttræden af vandplanen kan komme i konflikt med vandplanens indhold. Her er det imidlertid op til den enkelte kommune og det konkrete tilfælde, hvorledes det i givet fald skal løses. Afhængig af de konkrete omstændigheder vil kommunen eksempelvis kunne give dispensation, såfremt betingelserne i planlovens § 19 er opfyldt, overtage en ejendom på grundlag af planlovens §§ 48 og 49, ændre lokalplanen efter planlovens bestemmelser herom og foretage ekspropriation med henblik på opfyldelse af lokalplanens formål efter planlovens § 47.
 

Links

MiljøGIS-kort med vandplanerne

Vedtagne vandplaner 2009-2015

Læs mere om, hvad en vandplan er

 

Læs mere