Implementeringen af vandplanernes indsatsprogram betyder, at der skal ske nye tiltag på et eller flere af indsatsområderne.

Det følgende fungerer som en uddybning af kapitel 5 og 6 og indeholder en detaljeret forklaring af indsatserne samt oplysninger om offentlighedens inddragelse efter sektorlovgivningen.

Kapitlet vil indeholde et kort beskrivende afsnit pr. indsatsområde. Der redegøres for, hvilke indsatser kommunen planlægger at igangsætte (…)

I et vandområde kan der være igangværende beskyttelsesindsatser, der bidrager til at gennemføre vandplanens indsatsprogram. Der er ikke i handleplanen krav fra lovgivningen om at medtage en opgørelse af igangværende indsats, der bidrage til den baseline, som på landsniveau er forudset i vandplanerne.

(…), samt hvor langt kommunen er nået med de igangværende.

Der er væsentligt, også af hensyn til kost-effektivitet, at tænke i helheder (i forhold til tværkommunalt samarbejde, vandløbsstrækninger mv.) vs. Indsatsområder (vandindsats)/helhedsindsats. Blandt andet vandløbsindsatserne bør koordineres med op- og nedstrømsliggende kommuner.
Det er muligt at tilføje forhold, hvor kommunen er mere grundig/beskyttende, så længe det ikke er i modstrid med vandplanerne. I så fald skal det være tydeligt, hvad kommunen kan gøre, og hvad den skal gøre, så det signaleres overfor staten, at kommunen har gjort det, den skulle. Kan-indsatserne er det, som er vedtaget politisk i kommunen uafhængigt at vandplanerne, og det kan indgå i samme afsnit, bare der tydeligt fremgår en forskel.

I beskrivelsen henvises til [kortbilag/kommunekortene], der viser indsatsområdernes geografiske placering.

For hvert indsatsområde redegøres der desuden for, hvilke afgørelser, der skal træffes efter særlovgivningens regler for at kunne implementere vandplanernes indsatsprogram, samt oplysninger om offentlighedens inddragelse heri.

Det er centralt at indholdet i disse kapitler ikke bliver så konkret, at det præcise indhold af de aftaler eller afgørelser, der træffes i forbindelse med gennemførelsen af vandhandleplanen, foregribes.
Fsva indsatser, som allerede er sat i gang, fx vådområderne, redegøres der tillige for den hidtidige indsats.

Regeringen har truffet beslutning om, at der skal gennemføres en generel indsats til nedbringelse af udledningerne af kvælstof og fosfor til vandmiljøet. Reduktionen skal opnås ved anvendelse af generelle virkemidler, herunder bl.a. dyrkningsrestriktioner og etablering af vandløbsbræmmer. Der skal herudover ske en reduktion af kvælstof- og fosforudledningerne ved etablering af kvælstof- og fosforvådområder. Disse vådområder skal etableres af kommunerne, der herudover også er ansvarlige for at gennemføre vandløbsindsatsen, spildevandsindsatsen, indsatsen overfor vandindvindinger og sørestaurering.

 

Links

MiljøGIS-kort med vandplanerne

Vedtagne vandplaner 2009-2015

Læs mere om, hvad en vandplan er

 

Læs mere