Vandhandleplan for COWI Kommune

 

Grundvand

Grundvand

Skal indeholde indsatser i medfør af vandplanen
Kan indeholde redegørelse for kommunens indsatsplanlægning med hensyn til drikkevand, beskyttelsesområder, vandsamarbejder mm.

Vandindvinding

Der er i første vandplanperiode kun krav om en indsats i Hovedstadsområdet.

[indsæt et kort resumé af de indsatser, der skal gennemføres i kommunen efter vandplanen.]

[indsæt og/eller henvis til kortbilag]

Vandplanens virkemidler

• Reduktion/flytning af kildepladser

• Kompensationsudpumpning til vandløb

Drikkevandskvalitet er omfattet af de kommunale indsatsplaner. Til sikring af fremtidens drikkevandsinteresser skal kommunen udarbejde indsatsplaner som i detaljer skal beskrive, hvad der skal gøres for at sikre gode ressourcer af drikkevand. Jf. bekendtgørelse om indsatsplaner. Vandplanerne er udarbejdet under forudsætning af, at drikkevandet beskyttes under den eksisterende indsatsplanlægning – som en grundlæggende foranstaltning.

[indsæt hovedstrukturen i kommunens eksisterende grundvandsindsats f.eks. et kort over indsatsområder]

[indsæt hvilke yderligere krav vandplanen stiller ift. indsatsen grundvandsindsatsen].

Indsatsplaner skal behandles i grundvandsrådet/koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse og godkendes politisk i kommunen. Inden den politiske godkendelse skal indsatsplanerne dog ud i offentlig høring i 12 uger.

Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

[indsæt og/eller henvis til kortbilag]

[indsæt evt. hovedstrukturen i kommunens eksisterende indsats for BNBO]

Vandsamarbejder mellem vandselskaber og kommuner

[indsæt og/eller henvis til kortbilag]

[indsæt evt. vandsamarbejder i kommunen]


 

Links

MiljøGIS-kort med vandplanerne

Vedtagne vandplaner 2009-2015

Læs mere om, hvad en vandplan er

 

Læs mere